Staff

Administrative Staff:
 • Kim Rinaldi - Library Director: krinaldi@mtpl.org                                     Ext. 330
 • Wendy Latona - Administrative Assistant: wlatona@mtpl.org                    Ext. 311
 • Joan Kopp - Finance: jkopp@mtpl.org                                                      Ext. 326

Department Managers:

 • Renee Cohen - Reference: rcohen@mtpl.org                                             Ext. 325
 • Megan Wianecki - Circulation: mwianecki@mtpl.org                                 Ext. 317
 • Ellie Strbo - Youth Services: estrbo@mtpl.org                                           Ext. 358
 • Doreen Kallfisch - Technical Services: dkallfisch@mtpl.org                       Ext. 328
 • Alyssa Rosen - Adult Programs: arosen@mtpl.org                                     Ext. 353
 • Pam Curchin - Interlibrary Loan, Book Clubs: pcurchin@mtpl.org             Ext. 324
 • Jonathan Upton - Technology Trainer: jupton@mtpl.org                           Ext. 338
 • Sheila Algava - Books in Schools: salgava@mtpl.org                                 Ext. 333
 • Jennifer Salt - Scouts, PreSchools & Childcare Centers: jsalt@mtpl.org      Ext. 341
 • Stephanie Chadwick - Teen Programs: schadwick@mtpl.org                     Ext. 343
 • Walter Johnson - Public Relations: wjohnson@mtpl.org                            Ext. 335


Phone Number: 732-671-3700
Fax:732-671-5839